prywatność
Serwis wykorzystuje pliki cookies.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, poniżej są niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez serwis DARKOM TECHNIKA INFORMATYCZNA.

Administratorem danych osobowych jest Dariusz Wilk, właściciel serwisu DARKOM TECHNIKA INFORMATYCZNA.
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem.
Dane, którymi dysponujemy pozyskujemy bezpośrednio poprzez kontakt, bądź ze strony internetowej. Przetwarzane przez nas w celach marketingowych dane obejmują maksymalnie: imię, nazwisko, miejsce zatrudnienia, stanowisko służbowe, dane kontaktowe: e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.

DARKOM TECHNIKA INFORMATYCZNA nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Wykorzystujemy je jedynie do realizacji zamówień, wykonania zleconych usług, przygotowywania ofert, badania opinii na temat usług i produktów, oraz do marketingu naszej oferty usługowo-handlowej.

Uprawnienia związane z danymi osobowymi:
- prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych
- prawo do sprostowania danych
- prawo do usunięcia danych
- prawo do ograniczenia przetwarzania
- prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe)
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Zapewniamy, że DARKOM TECHNIKA INFORMATYCZNA dokłada wszelkich należytych starań, w celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.